elektrické svazky a systémy

PEKM Kabeltechnik s.r.o.

Historie

Společnost PEKM Kabeltechnik s.r.o. vznikla v roce 1991 v Liberci na poli produkce kabelových svazků pro automobilový průmysl.

V roce 2007 převzala 100% podíl ve společnosti skupina Commercial Vehicle Group, Inc. se sídlem v USA (více na www.cvgrp.com). Společnost PEKM Kabeltechnik se tak zařadila do mezinárodní skupiny tvořené producenty výrobků pro automobilový průmysl a užitková vozidla s celosvětovou působností.

Dnes tak společnost PEKM Kabeltechnik dodává svým zákazníkům širokou škálu produktů v oblasti kabelových svazků. Od malých svazků pro elektrické motory vyráběných v sériích ve vysokém počtu přes komplexnější kabelové svazky pro automobilový průmysl až po velmi komplexní kabelové svazky pro užitková vozidla s výrobními dávkami v řádech kusů.

Cílové trhy

 • Stavební a zemědělské stroje

 • Nákladní a užitková vozidla

 • Osobní vozidla

 • Autobusy

 • Elektrické generátory

Společnost PEKM má implementovány tyto systémy řízení:

 • IATF 16949

 • ISO 9001

 • ISO 14001

 • ISO 27001
 • ISO 45001

 • AEO

POLITIKA SPOLEČNOSTI

KONTEXT SPOLEČNOSTI / VIZE

Společnost se věnuje interním a externím aspektům a zainteresovaným stranám. Zavazuje se plnit příslušné požadavky a neustále zlepšovat systém managementu kvality tak, aby dosáhla své vize: stát se trvalým a vyhledávaným vývojovým dodavatelem kabelových svazků, elektromechanických, elektrotechnických a mechanických sestav pro užitková vozidla a automobilový průmysl.

 

ASPEKTY A ZAINTERESOVANÉ STRANY

Ve všech aspektech našeho podnikání je naším cílem naplňovat relevantní legislativní, obecné či smluvní požadavky a zvažovat rizika a příležitosti (např. zpracování a ochrana osobních údajů GDPR v rámci EU, bezpečnost informací ISMS, bezpečnost produktů apod.)

Naplňování potřeb a očekávání všech zainteresovaných stran je naší prioritou.

 

ZÁKAZNÍCI

Zákazníci hodnotí úroveň naší práce, proto naše společnost orientuje své činnosti na naplnění jejich požadavků a očekávání.

Pro zvýšení konkurenceschopnosti je naším cílem předčít očekávání zákazníků.

Naším zákazníkem nejsou pouze odběratelé našich produktů a služeb, ale i naši spolupracovníci, kteří navazují na naši práci, ať už dále zpracovávají produkt nebo pracují s informacemi, které jim poskytneme.

 

DODAVATELÉ

Dodavatelé jsou nezbytnou součástí výrobního řetězce, kvalita dodávaných produktů má vliv na kvalitu námi vyráběného produktu, který dodáváme našim zákazníkům. Proto je nezbytné, aby dodavatelé naplňovali naše požadavky (mj. kvalita, termín, množství).

Pro zvyšování úrovně dodavatelsko-odběratelských vztahů naše společnost podporuje rozvoj našich dodavatelů.

 

PERSONÁL

Personál je nejdůležitější součástí naší společnosti, proto se snažíme zajistit kvalifikované, motivované a loajální zaměstnance.

Po zaměstnancích požadujeme odvádění odpovědné a kvalitní práce, dodržování pravidel bezpečnosti práce a udržování čistoty a pořádku na pracovišti.

 

ORGANIZACE

Vedení organizace vytváří, plánuje a poskytuje zdroje pro realizaci a zefektivnění všech procesů systému managementu tak, aby byly naplňovány požadavky všech zainteresovaných stran.

Vedení organizace vytváří pro zaměstnance bezpečné a zdravé pracovní podmínky a zavádí odpovídající opatření vedoucí k eliminaci rizik spojených s aktuální epidemickou situací.

Pomocí monitorování a přijímání opatření se společnost snaží neustále zvyšovat výkonnost všech procesů.

Činnosti nepřinášející hodnotu nebo způsobující ztráty nepodporujeme.

 

ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Naše společnost aktivně vyhledává příležitosti ke zlepšení environmentálního profilu a výkonnosti společnosti.

Předvídáním a vhodnou přípravou omezujeme dopady možných rizik (mimořádných situací) na životní prostředí a negativní dopady na zdraví a životy lidí.

Snažíme se vybudovat pracovní prostředí, které přispívá k maximální výkonnosti pracovníků při zajištění odpovídající bezpečnosti a zdraví.

Komunikace mezi naší společností a širokou veřejností nám pomůže společně spolupracovat na projektech, které povedou k neustálému zlepšování životního prostředí a image společnosti.

Komunikace mezi vedením společnosti a zaměstnanci nám napomáhá k neustálému zlepšování pracovního prostředí a snižování rizik.

POLITIKA BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Politika bezpečnosti informací deklaruje základní cíle a principy řízení bezpečnosti informací ve společnosti PEKM Kabeltechnik s.r.o.

 

CÍLE, PŘEDMĚT A PRICIPY

Hlavním cílem řízení bezpečnosti informací je zajištění ochrany klíčových informačních aktiv společnosti PEKM Kabeltechnik s.r.o., které jsou nezbytným nástrojem pro plnění strategie společnosti.

Informačními aktivy rozumíme informace potřebné k zajištění činnosti společnosti a všechny zdroje, které jsou nezbytné pro pořizování, zpracování, ukládání a k využívání informací i k jejich vlastní ochraně. Jedná se zejména o data, informace, software, hardware, koncová zařízení (počítače, notebooky, tiskárny, čtečky čárového kódu apod.), infrastrukturu (sítě, síťová zařízení apod.), osoby (interní i externí pracovníci pracující s informačními aktivy), dodavatele (správci HW, SW apod.). Informační aktiva zahrnují i informace zpracovávané jinak než v elektronické podobě (tištěné dokumenty a záznamy, záznamové knihy, video-záznamy z bezpečnostních kamer apod.).

Princip zajištění bezpečnosti informací tkví v identifikaci podstatných informačních aktiv, zjištění všech aspektů, které mohou tato aktiva ohrozit, a v přijetí dostatečných opatření pro zajištění požadované dostupnosti, důvěrnosti, integrity a autenticity těchto aktiv.

 

CÍLOVÉ SKUPINY

Řízení bezpečnosti informací společnosti se dotýká všech zainteresovaných stran, zejména všech interních a externích pracovníků, dodavatelů a zákazníků. Každý, kdo přichází do styku s informačními aktivy společnosti, musí být s touto politikou seznámen a musí být v potřebném rozsahu seznámen s konkrétními požadavky, pravidly a postupy pro zacházení s  informačními aktivy obsaženými v řídící dokumentaci společnosti.

 

ZÁSADY ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Veškeré podstatné aspekty bezpečnosti informací jsou dokumentovány v interní řídící dokumentaci společnosti. Jsou pravidelně přehodnocovány, aktualizovány a schvalovány vedením společnosti a tvoří jednotný systém řízení bezpečnosti informací.

Za řízení bezpečnosti informací na nejvyšší úrovni zodpovídá ředitel společnosti, který jmenuje Bezpečnostního manažera. Bezpečnostní manažer zodpovídá za systém řízení bezpečnosti informací.

Základní zásady upravené v systému řízení bezpečnosti informací jsou:

 1. Společnost přijímá a prosazuje opatření potřebná pro zajištění bezpečnosti informací na základě příkladů nejlepší praxe, zejména v souladu s požadavky standardu na systém řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy managementu bezpečnosti informací a ČSN ISO/IEC 27002:2013 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací.

 2. Informační aktiva společnosti jsou identifikována a přezkoumána v rámci analýzy rizik z hlediska případných dopadů na společnost při porušení jejich dostupnosti, integrity, důvěrnosti či autenticity.

 3. Veškeré informace jsou vždy klasifikovány a označovány dle jejich důvěrnosti.

 4. Použití informačních aktiv je vždy řízeno v souladu jejich klasifikací a to včetně řízení přístupu k nim. Přístup k informačním aktivům je vždy udělován výhradně na základě účelu, ke kterému je aktivum využíváno. Pokud účel použití informačního aktiva pomine, musí být přístup zrušen.

 5. Ochrana fyzického prostředí zajišťuje dostatečný základ pro zajištění ochrany informačních aktiv.

 6. Koncoví uživatelé informačních aktiv jsou poučeni o předepsaných postupech a pravidlech v souvislosti s používáním informačních aktiv.

 7. Dodavatelé a zákazníci jsou seznámeni se systémem řízení bezpečnosti informací v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti informačních aktiv používaných v dodavatelsko-odběratelských vztazích se společností PEKM Kabeltechnik s.r.o., včetně zajištění bezpečnosti informací zákazníků společnosti využívaných PEKM Kabeltechnik s.r.o. pro plnění dodávek. Podstatné aspekty bezpečnosti informací v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou smluvně upraveny.

 8. Jakékoliv porušení bezpečnosti informací či jen podezření na takové porušení musí všechny zainteresované strany neprodleně ohlásit Bezpečnostnímu manažerovi, který zajistí jeho přezkoumání a záznam.

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

GDPR

© 2018 PEKM Kabeltechnik s.r.o.
part of Commercial Vehicle Group
www.cvgrp.com

Svárovská 698
463 03 Stráž nad Nisou
Czech Republic
Office: +420 485 248 111
Fax: +420 485 134 095

E-mail: info.pekm@cvgrp.com
Web: www.pekm.eu


 

Tento web používá esenciální soubory cookies nutné pro fungování webu. Některé vaše informace jako např. IP adresa a soubory cookies jsou v rámci vašeho prohlížení webu dočasně dostupné, avšak ve vztahu k subjektům osobních údajů tyto informace systematicky nezpracováváme.